Utveckling, kommunikation och lärarbrist

Bristen på Sfi lärare, utveckling och kommunikation till de sökande var några av de många frågor som diskuterades både på nätverket för studie och yrkesvägledare den 22 januari samt på nätverksmötet för Af-kontaktperson 23 januari.

Det råder idag brist på Sfi lärare i hela Sverige och detta drabbar även Yrkes-Sfi i Skåne. På grund av lärarbristen har ett flertal planerade utbildningar inte kunnat erbjuda Sfi och yrkesdelen på samma plats. Detta har lett till att utbildningarna har varit tvungna att ställas in, eftersom det är en grund del av Yrkes-Sfi att undervisningen av två delar av utbildningen är på samma plats är. Under båda nätverksträffarna diskuterades hur detta påverkar Yrkes-Sfi i Skåne.

För att underlätta att starta upp nya utbildningar inom Yrkes-Sfi i Skåne har antagningsprocessen för nya utbildningar utvecklats. Idag sker ansökan via en webbportal och det kommer total vara fyra olika ansökningsomgångar per år. Under nätverksmötena lyftes olika förslag på hur processen kan förbättras. Bland annat diskuterades hur de nya produktblad som nu finns för varje utbildning kan förbättras för att öka tillgängligheten för de sökande. De är ett viktigt verktyg för att marknadsföra utbildningarna och därför är det viktigt att dessa utvecklas. Det måste bland annat vara tydligt vart utbildningen leder och vilka förkunskapskrav som krävs. Vissa av utbildningarna leder exempelvis direkt till arbete inom yrket och andra behöver eleven komplettera med ytterligare studier.

Eftersom hemsidan är på svenska kan språket utgöra en barriär för de sökande att förstå vad de olika utbildningarna innebär. Det är en problematik som har lyfts på tidigare träffar och som är ständigt aktuell. Mirlinda Iberdemaj, processledare, berättade att i syfte att göra informationen mer tillgänglig finns nu broschyrer översatta till somali, tigrinja, dari och arabiska.  De finns tillgängliga på hemsidan här.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar