Organisation

Detta är en organisationskarta över Yrkes-Sfi i Skåne:

organisation_720x540_transp (002)

 

Styrgrupp

Styrgrupp som består av två representanter från vardera av de fyra hörnen i Skåne (8 deltagare), två från Arbetsförmedlingen, en från Lärosäten Syd, en från Länsstyrelsen Skåne och en från Region Skåne.

Styrgruppens roll och ansvar:

  • Att ansvara för helheten
  • Att ta strategiska beslut, t ex inom vilket område utbildningarna ska starta
  • Att efterfråga resultat från ansvarig processledare
  • Att koppla och sprida lärandet mellan olika regionala plattformar och den egna organisationen

Referensgrupp

Referensgruppen består av en rektor från sfi/vuxenutbildning från respektive deltagande kommun, en rektor från Folkhögskola i Skåne och en sektionschef från Arbetsförmedlingen. Referensgruppen fungerar som en informationsförmedlare såväl till som från plattformen. Referensgruppen kan också skapa ett engagemang för Yrkes-sfi i Skåne. Gruppen hålls informerad för att sprida kunskap om yrkes-sfi och består av personer som ska använda sig av eller påverkas av plattformens resultat. Därmed är gruppen viktig för förankringen.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen ska bl a belysa utmaningar i implementering, föreslå lösningar, avge rekommendationer, granska ansökan om yrkes-sfi utbildning som ska startas. Arbetsgruppen har en beredande funktion. Arbetsgruppen bevakar/stöttar metodutvecklingen, för en hållbar yrkessfi

Arbetsgruppen träffas ca en gång i månaden. Förutom möte i arbetsgruppen finns arbetsgruppen med i andra nätverksmöten också så som utbildningsanordnarnätverk, Studie-och yrkesvägledare/arbetsförmedlare (SYA-nätverk) men också i möten där utbildningar planeras i den hörn/organisation den representanten i arbetsgruppen representerar.epo

Representanter i de olika grupperna

Här finns kontaktinformation till de personer som är representanter i arbetsgruppen, referensgruppen och styrgruppen.

 

Styrgrupp

Namn E-post Post
Cleas Åberg claes.aberg@lund.se Ordinarie sydväst
Jonas Jonsson jonas.o.jonsson@malmo.se Ersättare sydväst
Karina Hansson karina.hansson@hassleholm.se Ersättare nordost
Klas Lundström klas.lundstrom@osby.se Ordinarie nordost
Kristina Petersson kristina.Petersson@sjobo.se Ordinarie Sydöst
Ronny Pålsson ronny.palsson@ystad.se Ersättare sydöst
Mona Mårtensson mona.martensson@arbetsformedlingen.se Ordinarie Af
Paul Andersson paul.andersson@arbetsformedlingen.se Ersättare Af
Henrik Andersson henrik.andersson@bastad.se Ordinarie Nordväst
Anders Grundberg anders.grundberg@landskrona.se Ersättare Nordväst
Eva-Britt Gronberg Eva-Britt.Gronberg@skane.se Ordinarie Region Skåne
Gunilla Holmlin gunilla.holmlin@lansstyrelsen.se Ordinarie Länsstyrelsen
Jan- Åke Johansson jan-ake.johansson@kfsk.se Ordinarie Kommunförbundet Skåne
Teresa Tomasevic teresa.tomasevic@mah.se Ordinarie Lärosäten Syd

Arbetsgrupp

Anya Pålsson studie- och yrkesvägledare, Lund Skåne Sydväst
Lisa Rosén sfi-lärare Ystad Forum Skåne Sydöst
Cecilia Noaksson studie- och yrkesvägledare Hässleholm, Skåne Nordost
Katharina Björkman bitr rektor sfi Helsingborg, Skåne Nordväst
Leif Möller leverantörsuppföljare Af Skåne Arbetsförmedlingen
Lena Larsson studierektor, Språk- och litteraturcentrum Lunds Universitet

Referensgrupp

Referensgruppen består av en rektor från sfi/vuxenutbildning från respektive deltagande kommun, en rektor från Folkhögskola i Skåne och en sektionschef från Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad: